A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1891. - REAL-J

ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei ... Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke.

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1891. - REAL-J - összefüggő

ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei ... Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke.

Tataros határában, a Czigányvölgyben feltárt aszfalt tartalmú rétegek, ... ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában már voltak Vingáról és Zsa-.

éj szaknyugat felé, mindig az eocén fedőjét képezve; és legszebben fel van tárva a Taracz-völgy és.a Luzanski-patak ... Néhány alkalmas helyen, kellő szak.

homokkőpadokkal felváltva, éj szak-éj szakkelet felé dűlve. A hegyek a gát vidékén mind alacsonyabb. Tovább a határ felé menve a velki Berty-patak torkolata ...

tárgyával foglalkozott; 2. a Zalatnán felállítandó kőfaragó-iskola részére ... továbbá a szóda csökkenti a talaj kapilláris képességét, nagyon agyagos tala.

összefoglalása s az ipari földtani szolgálatokkal való szoros együttműködés ... val kapcsolatban megállapítottuk az egyes szennyezéseknek a dolomi.

közt levő diatomeás palarétegeknek, amelyeken jelenleg 4 nagyobb sza ... zésüket föl kell azonban tételeznünk, ha szem előtt tartjuk azt a térszín-.

A Sabarhegytől Ny-ra, kb. 1 km-re emelkedő Tóti-hegy 347 m magas vulkáni kúpját már változatosabb vulkáni működés : törmelékszórás és.

St. Szaniszló-rend csil. II. o. ... A vastelep közvetlen fekvőjét egy 0-10 m vastag biotitpala szolgáltatja ... L amk, Peeten sp., st. Vutskits szerint (p.

A Nagypatak völgyében tehát Nógrádmegyer, Magyargécz, Ka- ... A hegység keleti. szélét l e v a n t e i t ő ü l e d é k e k alkotják,.

St. Geol. Survey ... tus havában megjelent „Alumínium- és vastelep (vázlatos tájékoztató a remeczi alumínium- és vasércről)u című röpiratában ajánlotta.

(1. VII. k., Csömöri-út 105. sz.) H alaváts Gyula, a magyar földtani-, ... földtani intézet új épületét puszta-szent-gyöegyi és tetétleni dr. 1)alanyi.

és földtani térképi adatbázisa (a Magyar Állami Földtani Intézet és a Mol Rt. közös projektje). — The bore- hole and map database of hilly areas of Hungary ...

27 дек. 1976 г. ... D udko A. — Ónon L.: A betemetődési mélység és a kompakciós víz ... Инженерно-геологическое картирование оркестностей Балатона точно.

A nagyjából K — Ny irányú feltárás a rétegek csapását követi. Legaljában durva tapintású, középszürke, homokos mészkövet találtunk, mintegy 2—5 m ...

sa; a perm—triász határon tapasztalt Cu-dúsulás vizsgálata; ... original iron content could be eliminated within a comparatively short time. It is.

A mangánérckutatás súlyponti területére Sikabonyi L.-t rendeltük ki, ... egy átbuktatott szinklinálist (ballabérci vonulat) állapíthatunk meg. A Bükk-.

úgy volt végezhető, hogy az akna fenekén lévő fúrt lyuk szájára egy ki ... Miként az egész tárnarészt, ezt is tiszta kaolinban haj tották.

dob jelzésű „DK-i“, r : 25.000-es lap Prügytől Ny-ra eső s a Tiszaluc ... ban 85, legmagasabb része pedig a 200 m magasságú Sasbalom-dombon. 190 m t. sz. f.

Magyarország kőzeteinek ritkaföldfém tartalma”, és a. „6/2012. ... medence-DK, Okány-Ny, Andrásfa, Okány-K, Ságod, Rá- dóckölked. 2. Módszertan.

TURCZI G., BALÁZS R.: Beszámoló a Magyar Állami Földtani Intézet 2014. évi tevékenységéről. ... lumkereső alkalmazás, ISO munkalap generálása adatbázis.

Ormai, P.: International lessons learned in underground disposal of radioactive waste and their ... litikai módszereinket, megismertük egymás módszereit, la.

These include many branches of natural and earth sciences, engineering, safety analysis, health physics and social sciences. The overall sit ing process ...

19. sz.) Főgeoiogusok: G-esell Sándoe, m. kir. bányafőgeologus, ... sonlók úgy alkatra, mint ércztartalomra nézve; az arany-ezüst ritkábban.

folyóshomok, a kavics vegyes, mogyoró-nagysá gútól ökölnagyságig ; ... Debrecen, 1925. p. 35. ... J a s k ó S á n d o r és dr. M é h e s K á l m á n.

retlenek voltak. Tehát nemcsak a felső krétában, a gosaui képződmény ... Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy az egykori tengerparton a mészkő a széle.

és földtani térképi adatbázisa (a Magyar Állami Földtani Intézet és a Mol Rt. közös ... perimposed processes — they are fractured, full of fluid in-.

dolgozók: így a harkányi I. sz. termálkút fúrásban (1866, 37,7 m, 890 1/p, 61,2 C°) ... (A feltárt hévíz összmennyisége 123,5 m3/perc és ebből.

Az egyik lelőhely a cáki kőfejtő, ahol a konglomerátum dolomit- és mészkőanyaga mellett kis mennyiség ben gnejszdarabok is találhatók. A gnejsz feltehetően az ...

FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1961. ÉVRŐL. I. A BAKONYHEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZÉNEK FÖLDTANI VIZSGÁLATA ... Ön a mis au point des cartes-échantillons pour les.

tartalmazó felsö-rupéli homokos-meszes agyag Rádtól É-ra, Püspök szilágy környékén, Őrszentmiklós és Vácrátót között kerül fel színre. Rád É-i szélén, ...

B aj n d a t, S zá la i-, W e i n, M a j z o n , B a r t k ó jelentései ... R i e b K á r o l y n é kisegítő irodai munkaerőt a Földmívelésügyi Mi.

tott fúrási és bányászati kutatás földtani teendőit P antó G. végezte. ... vonatkozó alapgondolata ma is változatlanul érvényes. ... mészkőben futottak.

A Duna—Tisza közét a Dunavölgy és Hátság tájai alkotják. Ezen belül a Dunavölgyet három területrészre kell ... Dokk. Akad. Nauk SzSzSzR. t. 134. 1.

Az új emeletbeosztás új sztratotípusok és ezeket kiegészítő fácies-sztrato- típusok felállítását követeli meg. A Paratethys Munkabizottság javaslatunkra.

A típusos magyar lösz általában sokkal világosabb, mint a cseh ... A magyar lösz világosabb árnyalata részben ... Szürke, húmuszos, löszös agyag — A.

délre, a Kemenczepatak torkolata körül levő riolittufákat is, amelyek pedig határozottan a szarmatarétegek felett fekszenek. Hasonló.

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium. Témavezető: CSONTOS András. Feladat ismertetése: Az obszervatórium állandó felada- ta a mágneses tér variációjának minél ...

húzódik, amitől É-ra vulkáni struktúrák nem ismerhetők ... LESS GY., GULÁCSI Z. 1994: A Pa–8/87 nagyfelbontóképességű ... Global Link, 1. (2) p. 4.

À könyv azonossági száma: 999 — ívek száma: 5 Va Ve (7 3/4 Is) + 4 db ... tufaliszt alakjában, mind pedig önálló padok alakjában jelentkezik a horzsa.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.